НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ.

Обученията и тренингите, които Ви предлагаме, са предимно практически насочени.Същевременно с това, обаче се базират на най-важната част от теорията и на най-добрите практики в бранша. Основната ни цел е всяко обучение да отговаря на потребностите на участниците в него и да допринася за повишаване на професионалната компетентност на всеки обучаем.

Всичко това, в допълнение с интерактивния начин, по който протичат нашите обучения, ни прави предпочитан и надежден партньор в тази толкова важна за всеки работодател дейност – обучението на екипа, както и за всеки, който желае да повиши своята професионална квалификация.

Осигуряване на Качеството.

Осигуряване на качеството


Описание:

Този курс е насочен главно към хората, които тепърва правят първите си стъпки в света на програмирането и биха искали да научат как да участват в създаването на висококачествен продукт. Ръководството за основите на QA е курс, който е напълно практически курс. Ще добавим и много практически примери от реалния живот, които ще позволят учебните материали да бъдат представени на най-разбираемия език, като във всички наши курсове.

За кого е подходящ курса?

 • Завършили студенти
 • Начинаещи QA
 • Хората, които искат да променят професионалната си област
Съдържание:

 • Бъг ли е или не е бъг? Бързо въведение, три условия за наличие на бъг.
 • Целта на тестването. Разкриване на погрешни схващания, тестване и осигуряване на качество.
 • Тестови случаи и тестови компилации.
 • Жизненият цикъл на разработката на софтуер (SDLC).
 • Жизнени цикъл на тестване на софтуера.
 • Класифициране на най-често срещаните видове тестове.
 • Проследяване на бъгове.
 • Как да намерите първата си работа в тестването?
Продължителност:
 • 6 часа

Бизнес Процеси.

Управление на бизнес процеси


Описание:

Основната цел на курса е преди всичко да предостави практическа насоченост и да донесе стойност на всеки участник в курса, както и да даде теоритична основа за това какво е Бизнес процес, как се управлява, измерва и оптимизира, на базата на добрите практики в бранша.
Курса предоставя знания, инструменти, практически задачи и примери, които могат да бъдат прилагани за решаването на различни задачи и разрешаването на казуси в управлението на работните процеси във всяка една компания.

За кого е подходящ курса?

 • Мениджъри и директори на отдели
 • Специалисти по системи за управление на бизнеса
 • Специалисти, активно въвлечени в дейности по моделиране и управление на бизнес процеси
 • Всеки, който се интересува от начини за повишаване на ефективността и подобряване на работата.
Съдържание:

 • Основни понятия.
 • Подходи за управление на процеси.
 • Етапи за описание, анализ и усъвършенстване на работните процеси.
 • Описание и карта на процесите.
 • Ключови показатели за ефективност (KPIs)
 • Оптимизиране и реинженеринг.
 • Практически примери и упражнения.
 • Инструменти за работа.
Продължителност:
 • 3 часа

Процеси в Съпорт Отделите 


Описание:

Курса има за цел, участниците в него да придобият практически умения за моделиране на ключовите бизнес процеси в съпорт отделите. В случаите, в които такива няма – да се дефинират.
Запознаване с практически техники за анализ и подобрение на бизнес процесите. По-добра видимост и гъвкавост на бизнес процесите.
Правилното интегриране на процесите, спрямо нуждите на бизнеса , на базата на добрите практики в бранша.

За кого е подходящ курса?

 • Мениджъри и директори на отдели за управление на информационни системи
 • Мениджъри по качеството
 • Консултанти, специалисти по системи за управление на бизнеса
 • Специалисти, активно въвлечени в дейности по моделиране и управление на бизнес процеси
Съдържание:

 • Въведение в управлението на услугите.
 • Service Strategy.
 • Service Design.
 • Service Transition.
 • Service Operation
 • Continual Service Improvement.
 • Практически примери и упражнения.
 • Инструменти за работа, моделиране и мониторинг на процесите.
Продължителност:
 • 3 часа и 30 минути

Управление на Проекти.

Основи на проджект мениджмънта


Описание:

Курсът разглежда основите на проджект мениджмънта както и на ролята и отговорностите на проектният ръководител и дава цялостна представа и важни насоки за всеки желаеш да се впусне в това дълго, но много интересно и увлекателно пътешествие. Курса включва теоретични понятия, които обаче са обогатени с много практически примери от реалния живот, за да може материята да бъде представена на максимално разбираем език.

За кого е подходящ курса?

 • Начинаещи ръководители на проекти
 • Проектни координатори
 • Продуктови мениджъри
 • Професионалисти, които желаят да се преквалифицират към проджект мениджмънта
Съдържание:

 • Какво е проджект мениджмънт?
 • Качества, необходими на добрият проджект мениджър.
 • Процеси в проджект мениджмънта.
 • Какво е това “проект”, “портфолио” и “програма”?
 • Жизнен цикъл на проекта.
 • Основни термини в проджект мениджмънта.
 • Видове проджект мениджмънт методологии.
 • Организационни структури на компанията.
 • Основни документи в проджект мениджмънта.
Продължителност:
 • 3 часа и 30 минути

Проджект мениджмънта в детайли


Описание:

Курсът навлиза в детайли в процесната карта, която се използва при мениджмънта на проекти. Разглеждат се процесните групи и зоните на знание както и спецификите на всеки един процес. Курсът включва много примери и практики от реалният живот, всичко това в комбинация с опита който ще споделят нашите висококвалифицирани лектори, превръща този курс в мощно оръжие за изучаване на спецификите на проджект мениджмънта в дълбочина.

За кого е подходящ курса?

 • Начинаещи ръководители на проекти, преминали началният ни курс или друго аналогично обучение
 • Старши ръководители на проекти
 • Професионалисти, готвещи се за PMP сертификация
 • Проектни координатори
 • Бизнес анализатори
 • Продуктови мениджъри
 • Продуктови мениджъри
Съдържание:

 • Project Integration Management.
 • Project Scope Management.
 • Project Time Management.
 • Project Cost Management.
 • Project Quality Management.
 • Project Human Resource Management.
 • Project Communications Management.
 • Project Risk Management.
 • Project Procurement Management.
Продължителност:
 • Определя се спрямо избора на възможни модули от съдържанието

Софтуера в помощ на проджект мениджъра


Описание:

Изцяло практически курс, насочен към верният помощник на проджект мениджъра в организацията на ежедневните задачи и проследяване на изпълнението им, а именно проджект мениджмънт софтуера. Целта е, да се разгледат някои от най-често използваните софтуери от практиката и техните допълнителни приставки, както и да се покажат различни техники за оптимизация на използването им, което да води до по-ефективна и успешна работа на проджект мениджъра при сихнронизацията на огромните потоци от данни, които минават през него на дневна база.

За кого е подходящ курса?

 • Начинаещи ръководители на проекти, преминали началният ни курс или друго аналогично обучение
 • Старши ръководители на проекти
 • Професионалисти, които желаят да се преквалифицират към проджект мениджмънта
 • Проектни координатори
 • Продуктови мениджъри
Съдържание:

 • Създаване на проектен план в Microsoft Project.
 • Оптимизация на проектен план в Microsoft Project.
 • Визуализации и репортинг в Microsoft Project.
 • JIRA в помощ на проджект мениджъра.
 • Полезни JIRA приставки - Tempo/Portfolio/Budget.
Продължителност:
 • 5 часа

Agile - Проджект мениджмънт


Описание:

В този курс ще разгледаме основите на Agile, ще направим пълна съпоставка на плюсовете и минусите с широкоразпространената Waterfall методология, ще покажем кога е удачно да я прилагаме, какви са спецификите и и как можем да обърнем хода на прокета, добавейки доставки, движени изцяло от стойността си. Както всеки наш курс, и тук ще бъдат разгледани много практически примери, за да може материята да достигне до вас по най-разбираемият начин.

За кого е подходящ курса?

 • Професионалисти, които желаят да се преквалифицират към проджект мениджмънта
 • Старши ръководители на проекти
 • Начинаещи ръководители на проекти
 • Проектни координатори
 • Бизнес анализатори
 • Продуктови мениджъри
Съдържание:

 • Какво е това “Agile”?
 • Основни принципи в Agile.
 • Доставки, движени от стойността си.
 • Адаптивно планиране.
 • Роли и отговорности в Agile.
 • Agile методологии.
Продължителност:
 • 5 часа

Do IT your way!