Нашите Услуги за Бизнеса.

 • Пълен анализ на нуждите на нашите клиенти и на процесите протичащи във фирмата във всички отдели (PM, QA, Support);
 • Запознаваме се в детайли с полето на дейност на нашите клиенти, нуждите и целите, които имат;
 • Маркиране и запознаване на клиента с проблемите, които им пречат за реализирането на целите им;
 • Изготвяне на предложения базирани на световни практики за отстраняването на тези проблеми;
 • Създаване на документация свързана с тези промени;
 • Консултантска дейност свързана с обучения и различни стратегии за подобряване на работния процес, изготвени на базата на профила на всеки отделен наш клиент;
 • Въвеждане на съвременни модели на управление на екипа на нашия клиент;
 • Съдействие за подготовка на шаблони за документи, които да се използват в процеса на оперативната работа в компанията.

Какво правим?

Наша цел е да създадем единни, унифицирани разбирания у нашите клиенти свързани с това, кое е важно при избирането на определен работен процес и прилагането му в действие, определяне на правилните хора и по-конкретно, кой трябва да заема ръководна роля и кой да е просто участник в него. Всички тези елементи играят важна роля в избирането на най-подходящия работен процес, който ще помогне на Вашата компания да извлечете пълния потенциал, който имате.

Тази методология може наистина да направи разликата в области като:

 • Определяне на неефективните зони и оптимизирането им

 • Подобряване на ключовите показатели за ефективност на компанията (KPIs)

 • Подобряване на процентите на реализация на компанията

 • Подобряване на използването на работната сила на компанията

 • Увеличаване печалбата на компанията

Определянето на всички горепосочени проблеми не изчерпва нашите услуги. За да се постигне дългосрочна стабилност, важно е да се създаде ясна документация.

Ние ще Ви предоставим ноу-хау как да приложите световно признати практики и методологии за това.Изготвянето на подходяща документация, която да съхрани тези процеси, би спомогнала за правилното им използване и за напред от Вашата компания. Това ще гарантира, че те функционират съгласно нашите насоките, ще помогне на компанията да дефинира окончателните резултати и най-ефективните методи за тяхното изпълнение.

Ако искате бизнесът Ви да премине на следващото ниво, да оптимизирате процесите и процедурите си, да увеличите производителността и печалбите си – в ConsultMe ще Ви покажем най-правилния и лесен път за постигането на тези цели.

Защото, както е казал Бил Гейтс: „Понякога най-трудните резултати се постигат с най-простите и мързеливи решения!“

Поддръжка

Създаване на подробна и структурирана документация за всички процеси

ВИНАГИ ДО ВАС

Разработване на задълбочено разбиране за това, което е важно при определянето и задаването на целите на работния процес.

ContactMe

Услуги

Консултантски услуги, свързани с различни видове обучения на персонала

С ГРИЖА ЗА БИЗНЕСА

Разработване на стратегии за подобрение въз основа на
най-добрите практики в световен мащаб.

ContactMe

Бизнес Анализи

Изчерпателни и персонализирани анализи на всички съществуващи работни процеси

ПЪЛЕН АНАЛИЗ

Изчерпателни и персонализирани анализи на
всички съществуващи
работни процеси.

ContactMe

Do IT your way!